algeneme voorwaarden - RoBeau Handelsonderneming

RoBeau V.O.F      
Boekelosestraat 302
7548AW  Enschede

(+31) 6 514 00 778
(+31) 6 255 998 79
RoBeau
handelsonderneming
RoBeau
Ga naar de inhoud

algeneme voorwaarden

Algeneme leverings- en privacy voorwaarden RoBeau v.o.f.
Op deze pagina staat alle informatie over RoBeau VOF Handelsonderneming.

Gegevens welke niet vermeld staan kunt u ten alle tijden opvragen bij:

Robeau vof
Boekelosestraat 302
7548AW Boekelo
T +31 (6)514 00 778
T +31 (6)225 998 79
(+31) 6 514 00 778
(+31) 6 514 00 778

Herroepingsrecht/bedenktijd

 
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. (mits ongebruikt en in originele verpakking)
U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 10,00 per pakket en € 50,00 voor een pallet. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@robeau.nl
 
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product in goede orde retour ontvangen is. De retour zendingen dienen Franco te geschieden.
 
Garantie & Klachten

Garantie
 
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

 
Klachten
 
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@robeau.nl
 
Betalingsmogelijkheden bij de webshops van RoBeau staan vermeld op elke webshop en op onze centrale website Robeau.nl

 
Veilig betalen
 
Bij de webshops van RoBeau bent u verzekerd van een veilige online betaling. SiRo Handelonderneming en haar webshops maken namelijk gebruik van de betaalservice van SiSow (Santu) die u een veilige betaalomgeving garanderen. SiSow (Santu) handelt online betalingen af bij Nederlandse en buitenlandse financiële instellingen.
 
Beveiligde verbinding via SiSow (Santu)
 
SiSow biedt u betalingsmogelijkheden die voldoen aan alle veiligheidseisen. Het betaalproces van SiSow wordt volledig veilig door de DNB in de gaten gehouden.


Kwaliteit en transparantie
Artikelen gekocht bij een webshop van RoBeau, kunnen binnen 14 dagen onherroepelijk retour gestuurd worden mits deze ongebruikt en in originele verpakking, en op dezelfde wijze als dat u het heeft gekregen worden geretourneerd. Artikelen die gebruikt en- of reeds geïnstalleerd zijn geweest worden niet retour genomen omdat wij voor kwaliteit en transparantie gaan. "u zou het ook niet prettig vinden om een airco te ontvangen die eerst elders heeft gehangen en zijn werk heeft gedaan" Wij garanderen u daarom dat alle artikelen, gekocht bij een van de webshops van SiRo Handelonderneming, 100% nieuw en ongebruikt zijn.


Montage monoblock airco’s zonder buiten unit.
Elke Monoblock verkregen via de MonoblockSpecialist.nl kunnen "plug and play"  gemonteerd worden, hiervoor zijn onder andere enkele gaten in uw buitenmuur nodig voor bijvoorbeeld lucht in- en uitvoer, alsmede condenswater afvoer. Deze Monoblocks airco's hoeven niet 'afgeperst' of door een deskundige STEK monteur worden geïnstalleerd.
Garantietermijn: 2 jaar.


Algemene voorwaarden RoBeau v.o.f.
 
Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt voor consumenten met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.
 

INHOUD:
 
ARTIKEL 1 - Definities 1
 
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2
 
ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 2
 
ARTIKEL 4 - Het aanbod 3
 
ARTIKEL 5 - De overeenkomst 4
 
ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht 4
 
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 5
 
ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 5
 
ARTIKEL 9 - De prijs 5
 
ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 6
 
ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 6
 
ARTIKEL 12 - Duurtransacties 7
 
ARTIKEL 13 - Betaling 7
 
ARTIKEL 14 - Klachtenregeling 7
 
ARTIKEL 15 - Geschillen 8
 
ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 8

 


 
ARTIKEL 1 – Definities
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon voor levering van producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 
Dag: kalenderdag;
 
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
 
RoBeau
Boekelosestraat 302  
7548AW Enschede
KvK 81770820
 


 
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
 
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
 
− de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 
− de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is toegekend;
 
− een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.


 
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


 
ARTIKEL 4 - Het aanbod
 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer  niet en tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.
 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 
Dit betreft in het bijzonder:
 
− de prijs inclusief belastingen;
 
− de eventuele kosten van aflevering;
 
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


 
ARTIKEL 5 - De overeenkomst
 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
 
Bij levering van producten:
 
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. (mits ongebruikt en in originele verpakking)
U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 10,00 per pakket en € 50,00 voor een pallet. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via RoBeau.nl
 
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product in goede orde retour ontvangen is.

 
Bij levering van diensten:
 
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
5. Standaard artikelen worden binnen 14 dagen tegen de zelfde condities mits in de juiste staat en juiste verpakking terug genomen, en als nieuw verkoopbare artikelen verkocht kunnen worden, de retour zendingen dienen dan Franco te geschieden.
 
Of en om welke artikelen het gaat wordt door de SiRo Handelonderneming en in overleg bepaald. De niet standaard artikelen worden niet terug genomen omdat deze speciaal voor u gemaakt of ingekocht zijn.
 
De retour zendingen dienen Franco te geschieden.
 


 
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping
 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De retour zendingen dienen Franco te geschieden.
 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


 
ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 
f. voor losse kranten en tijdschriften;
 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 
h. als het product na retourneren onverkoopbaar is.
 
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 
c. betreffende weddenschappen en loterijen.


 
ARTIKEL 9 - De prijs
 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel  vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 
3. Prijsverhogingen binnen 2 weken na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 
4. Prijsverhogingen vanaf 2 weken na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

6. prijswijzigingen voorbehouden.
 
7. Indien een leverancier van tussentijdse prijswijzigingen hanteert welke (nog) niet verwerkt zijn in onze webshops, heeft SiRo Handelonderneming het recht het bestelde artikel niet te leveren en het reeds betaalde geld bedrag en- of aanbetaling te annuleren dan wel terug te betalen aan de consument. SiRo Handelonderneming hoeft het product niet te leveren voor de 'verkeerde' verkoopprijs.


 
ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie
 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 
ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering
 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele  schadevergoeding.
 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


 
ARTIKEL 12 – Duurtransacties
 
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 14 dagen.
 
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal
 
twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


 
ARTIKEL 13 – Betaling
 
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij vooruitbetaling per bank, via IDEAL of bij afhalen producten.
 
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling
 
1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 15 - Geschillen
 
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan een Geschillencommissie.
 
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 
4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.
 
5. Indien naast de Geschillencommissie een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.


 
ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 
 
 
                                                
 
RoBeau v.o.f.
Boekelosestraat 302
7548AW Enschede
Tel. +31 6514 00 778
Tel. +31 6225 998 79

 
www.WarmtepanelenSpecialist.nl

www.MonoblockSpecialist.nl

www.WarmtepanelenExpert.nl

(+31) 6 514 00 778
(+31) 225 998 79

RoBeau V.O.F

Turkan Genc
Rob van den Brug
Boekelosestraat 302
7548AW  Enschede


Turkan Genc
Rob van den Brug
Boekelosestraat 302
7548AW  Enschede
T. +31 6 514 00 778
T. +31 6 225 998 79

RoBeau V.O.F.
KvK:  81770820
BTW: NL862214282B01
Bank: NL46 RABO 0192 0362 38

Terug naar de inhoud